Záverečná správa za rok 2010

10.04.2011 20:40

 

Členovia oblastnej skupiny Veľká Fatra sa v roku 2010 venovali prieskumu rôznych lokalít pohoria Veľká Fatra ale hlavne krasu Belianskej, Blatnickej, Gaderskej a Necpalskej doliny a pohoria Žiar. Z celkového počtu 54 akcií sme vyhotovili 29 technických denníkov.

Kras Belianskej doliny:

Tu sme pokračovali v sondážnych prácach v jaskyni Javorina v závale Veľkého dómu, kde sme popri stene postúpili cca 3m. Ďalej sa otvára úzky priezor popri skale smerujúci dohora. Tiež sme obnovili sondážne práce v jaskyni D-7, ktorá úzko súvisí s jaskyňou Javorina . Prevažnú väčšinu času sme venovali jaskyniam Suchá č.1 a Suchá č.2, kde pokračujme v prácach na ich vzájomnom prepojení . V jaskyni Suchá č.1 sme pokračovali v prekopávaní Rebrovej chodby (momentálne dosahuje dĺžku cca 16m). V jaskyni Suchá č.2 sme pracovali v sonde „Chobot“, v ktorej sme po prekonaní mohutného závalu postúpili cca 8m. V severo – západnej časti pokračujeme v sondách smerujúcich k prepojenieu z jaskyňou Suchá č.1. Vo vstupnej časti jaskyne pracujeme v sonde „betón“ (táto sonda momentálne dosahuje hĺbku 2,5 m). Ďalej sme pokračovali v povrchovom prieskume okolia Suchých jaskýň (dokončili sme prieskum protiľahlého svahu Suchých jaskýň) a vykonali prieskum Došnej dolinky, kde sme sa zamerali hlavne na jaskyňu DYO, DO-2 a DO-4. Povrchový prieskum sme zamerali taktiež na Žiarnú a Lučičnú dolinku a okolie vrchov  Borišova, Šoproňa a Havranova (tu sme zaznamenali niekoľko lokalít, ktoré budú predmetom ďalšieho prieskumu).

Kras Gaderskej a Blatnickej doliny

Tu sme sa sústredili na doliny Vrátna (pokračovanie v začatom prieskume kde zaznamenávame menšie jaskyne), Dedošová a ich priľahlé doliny. V sondážnych prácach sme pokračovali v jaskyniach VR-3 (pokračujeme v prieskume a sondážnych prácach) Vôdky a Nádej.

Ostatná prieskumná činnosť

V pohorí Zniev a jeho priľahlých častiach sme zaznamenali pri povrchovom prieskume ešte niekoľko menších jaskýň, na ktoré čaká ďalší prieskum.

Iná činnosť

Zo zozbieraných materiálov z jaskýň v Došnej dolinke, v  Žiarnej doline, vo Vrátnej doline a z vrchu Zniev sa vyhotovilo 40 identifikačných kariet, ktoré boli poskytnuté múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Niektoré akcie boli zamerané v rámci speleologickej strážnej služby na ochranu jaskýň, monitoring netopierov, údržbu uzáverov, čistenie jaskýň a ich okolia a zabezpečenie bezpečného pohybu v jaskyniach (prestrojenie - výmena lán, kotvení a úchytov rebríkov, plaketiek a karabín v jaskyni Suchá č.1). Vykonal sa výcvik jednolanovej techniky a voľného lezenia. Členovia skupiny sa aktívne podieľali na ochrane prírody. Spolupracovali sme s Národným parkom Veľkej Fatry a inými ochranárskymi inštitúciami. 6 členov sa zúčastnilo speleomítingu. Aktívne spolupracujeme s jaskyniarskym klubom Aragonit ale aj inými skupinami , ktorý sa zúčastňujú na niektorých našich akciách.