Jaskyňa Suchá 1

10.02.2010 12:27

 Jaskyňa Suchá 1 je vytvorená v gutensteinských vápencoch stredného triasu, ktoré  tu vystupujú s mocnosťou  asi 80 m. Najvyššie poschodia  jaskyne  zasahujú z časti  až do nadložného ladinského dolomitu. Na vytváraní  jaskyne sa okrem korózie presakujúcich atmosferických vôd vo významnej miere zúčastnila aj erozivná činnosť podzemných vôd. Zaujímavosťou je, že kým väčšina jaskýň Belianského krasu nesie znaky senility, prevažnú časť priestorov jaskyne Suchá 1 môžeme zaradiť do zrelého štádia vývoja. Odrobovanie a rútenie pozorujeme len v najvyšších častiach zasahujúcich do dolomitu a na križovatkách tektonických porúch. Na ostatných miestach sú dobre zachované oválne tvary chodieb. Kvapľovú výzdobu reprezentujú najmä mohutné pagodovité stalagmity, stalaktity a brčká, no nájdu sa aj vzácne heliktity, jaskynné perly a kryštály. Jaskyňu hodnotíme ako najvýznamnejšiu nielen v pracovnom území OS Velka Fatra (predtým OS Blatnica alebo 023 Martin), ale i v celom pohorí Veľká Fatra.

Použitá literatúra:

Mrázik P, 1985: Suchá jaskyňa č.1, Spravodaj 1/1985