Záverečná správa za rok 2008

10.04.2011 20:32

 

Oblastná skupina č.23 Veľká Fatra  pracovala v roku 2008 v počte 13 členov a jeden čakateľ. Na rok 2008 bolo zaplatených 12 členských príspevkov, jeden nezaplatil /Varecha/. Ku OS Veľká Fatra sa po vzájomnej dohode svojou činnosťou pridružili aj traja nezaradení členovia, ktorí vystúpili zo Speleoklubu Malá Fatra a to p. Ballo, Šparec a Šparcová. Títo nezaradení členovia súhlasili, aby výsledky ich speleologického prieskumu boli zahrnuté do celkovej správy o činnosti OS Veľká Fatra. 

Činnosť členov OS VF sa zamerala na prieskum Belianskeho, Gaderského a Blatnického krasu, Jasenskej a Necpalskej doliny, a tiež iných oblastí Veľkej Fatry, ako i pohoria Žiar. Zo všetkých  pracovných akcií bolo vyhotovených spolu 44 technických denníkov. 

Prieskum Belianskeho krasu:

Pokračovali sme v povrchovom prieskume v sedle medzi Borišovom a Ploskou, prieskume Došnej a Suchej dolinky, konkrétne jaskýň Perlová a Javorina a ich okolia. Pokračovali sondážne práce v jaskyniach Suchá 1, 2 a 5. V Žiarnej dolinke prebiehali sondážne práce v jaskyni Žiarna 2 a povrchový prieskum v okolí Danubitovej jaskyne. Prehlbovala sa sonda na Malcove, ktorá dosiahla celkovú dĺžku 16 metrov.

Prieskum Blatnického krasu:

Prebiehal povrchový prieskum v okolí jaskýň Vôdky a Nádej. Skúmalo sa okolie vrcholov Pekárová, Kozia skala smerom ku kóte 1002,7 a Jelenec ku kóte 1129,3. 

Prieskum Gaderského krasu:

Pokračovalo sa v odbornom prieskume jaskyne Izabely Textorisovej v úzkej spolupráci s Mgr. Andrejom Bendíkom, PhDr., pracovníkom múzea Andeja Kmeťa v Martine. Výskum sa sústreďoval  na skúmanie kostier jaskynných medveďov. Výsledky vedeckej činnosti boli publikované v odborných časopisoch i v Spravodaji SSS. V tejto jaskyni bolo okrem iného objavené aj 10 metrové pokračovanie so sintrovými nátekmi na strope. Za zmienku tiež  stojí numizmatický nález mince v portáli jaskyne. 

Jasenská dolina:

V spolupráci s miestnym poľovným hospodárom p. Jaroslvom Buľovským bolo objavené a skúmané prepadlisko Na Tisovom. Tam bolo vykonaných celkom 9 pracovných akcií, z nich samostatne spracovaných 7 technických denníkov. Lokalita má hĺbku 8 m, na dne sú popadané veľké kamene pod ktorými sa rysuje úzka puklina smerujúca nadol. Z nej vanie intenzívny prievan. 

Necpalská dolina:

Pokračovali sondážne práce lokality Na Chlme . Sonda je hlboká 10 m, počas celého roka vanie intenzívny prievan V spodnej časti sondy povolila výdreva, a tak v roku 2009 ju bude treba  obnoviť a pokračovať v priamom smere nadol. Tu je ešte nevylezený  komín. Celková dĺžka jaskyne je 15 metrov. V okolí sú ešte dnes sú viditeľné stopy po mínometnom palebnom postavení z čias druhej Svetovej vojny 

Prieskum okolia Znieva:

Bol obnovený  podrobný povrchový a prieskum okolia vrchu Zniev, kde bolo doteraz objavených a zaznamenaných 25 jaskýň v celkovej dĺžke 221 metrov a 5 previsov v celkovej dĺžke 24 metrov. 

Prieskum pohoria Žiar:

Po 7 rokoch sme sa vrátili k povrchovému prieskumu pohoria Žiar, kde bolo zaznamenaných niekoľko menších jaskýň. Medzi významnejšie jaskyne patrí jaskyňa Pod Vyhliadkou, Záhadná jaskyňa a jaskyňa Tunel. 

Ostatná odborná činnosť:

V spolupráci s ČSS ZO 6-22 Devon - Moravský kras sme usporiadali spoločnú akciu zameranú na povrchový prieskum Ostrej a čiastočne masívu Tlstej vo Veľkej Fatre. Popri tejto viacdennej akcii členovia navštívili jaskyne Suchá 1, Suchá 2. V roku 2009 je plánovaná väčšia spoločná medzinárodná akcia vo Veľkej Fatre..

Členovia našej skupiny sa aktívne podieľali na ochrane prírody. Dvaja sa zúčastnili seminára Speleologickej strážnej služby, štyria členovia boli na Speleomítingu, jeden člen sa zúčastnil na Jaskyniarskom týždni.

Úspešná spolupráca prebiehala s pracovníkmi správy Národného parku Veľká Fatra a botanickej záhrady v Blatnici, pričom v priebehu jarných mesiacov r. 2008 bol vykonávaný monitoring Výra skalného v k.ú. Mošovce.

Aktívna spolupráca prebiehala tiež so Speleoklubom Strážovské vrchy, Speleoklubom Aragonit. Dodnes neexistuje akákoľvek spolupráca o Speleoklubom Malá Fatra, ktorého členovia a hlavne výbor na čele s p. Pokrievkom porušujú všetky dohody a spolupráci skupín Žilinského regiónu, či už sa to týka systému spolupráce, na základe rozdelenia pracovných rajónov.

 

Správu spracovali:      za OS Veľká Fatra                 František Vacek

                                    za nezaradených členov         Ľubomír Ballo 

 

Celkove zhrnul a upravil Milan Brandejský – predseda Oblastnej skupiny Veľká Fatra